Acasa · Contact · Admitere · Finalizarea studiilor

Practică de specialitate (Internship)

Descarcă: 2015 Acord tripartit practica de specialitate

Metodologie pentru activitatea de practică a studenţilor

1. Practica de specialitate face parte din planul de învăţământ şi se efectuează de către toţi studenţii anilor II şi III, în perioada semestrului, in acord cu Ordinului nr 3955/2008 al Ministerul Educaţiei Naționale, pe baza unei convenții-cadru

2. Practica se poate efectua în laboratoarele facultăţii, centre și institute de cercetare, societăţi comerciale, regii autonome sau alte unităţi care pot să asigure condiţii de completare şi aplicare a cunoştinţelor din aria curriculară a domeniului/specializării.

3. Stabilirea unei liste de locuri de desfăşurare a practicii intră în obligaţia cadrului didactic coordonator.

4. Alegerea locului, indiferent de localitate, a programului, este obligația fiecărui student, cu asigurarea condiţiilor de la punctual 2 şi acceptarea de către conducerea unităţii respective, precum și a coordonatorului de practică.

5. Fiecare student va întocmi un DOSAR DE PRACTICĂ în care va consemna:

  • – numele şi prenumele, anul de studii;
  • – locul de desfăşurare a practicii şi perioada;
  • – prezentarea (descrierea) unităţii şi a locului de practică;
  • – raport cu privire la activitatea desfăşurată în fiecare zi de practică;
  • – un referat cu descrierea subiectului de stagiu şi anexe cu contribuţiile proprii.
  • – evaluare a coordonatorului de la unitatea unde s-a desfășurat practica.

 

Dosarul de practică va fi  păstrat de student şi completat pe toată durata efectuării practicii.

Cadrul didactic îndrumător poate impune condiții specifice prin Fișa disciplinei. De asemenea, cadrul didactic îndrumător va completa Convenția cadru (anexa 1) cu datele instituției, cu datele sale și alte informații specifice, înainte de a distribui formularul cătere studenți.

6. Studenţii au obligaţia de a se prezenta la locurile de practică în perioadele stabilite, să respecte regulamentele impuse de conducerea unităţii şi disciplina internă, să-şi însuşească cunoştinţele cerute şi să completeze zilnic dosarul de practică cu activităţile desfăşurate. Cadrele didactice responsabile vor efectua controale asupra modului de desfăşurare a activităţii de practică.

7. Activitatea de practică se încheie cu un colocviu de practică, la care se acordă  studentului o notă între 1 şi 10. Scopul acestui colocviu este verificarea de către coordonatorul de practică împreună cu un cadru didactic asistent, a cunoştinţelor și abilităților dobândite. Susţinerea colocviului de practică va avea loc în perioada normală a sesiunilor.

8. Neefectuarea activităţii de practică conduce la imposibilitatea obţinerii creditelor aferente.

 

DECAN,

Conf. Univ. Dr. Gheorghe Clitan