Acasa · Contact · Admitere · Finalizarea studiilor

Activitatea de tutoriat. Regulament și planificare

Regulamentul activității de tutoriat

Preambul

În Universitatea de Vest din Timisoara activitatea de tutoriat reprezinta un atribut al politicii educationale centrate pe rezolvarea nevoilor studentilor, precum si un instrument de suport si îndrumare a acestora.

Activitatea de tutoriat ofera suport din punct de vedere metodologic în vederea îmbunatatirii performantelor educative, sprijina studentii în organizarea studiului individual si utilizarea resurselor necesare învatarii, dezvoltarea întregul potential, conturarea unui profil moral si informarea cu privire la perspectivele profesionale si construirea viitoarei cariere, în vederea îmbunatatirii performantelor scolare ale studentilor. Tutoriatul contribuie la încurajarea comunicarii si încrederii studentilor fata de facultate si mediul academic.

Art. 1 Definirea notiunii de tutoriat

Activitatea de tutoriat academic reprezinta ansamblul articulat de activitati si masuri orientate pentru sprijinirea si îndrumarea studentilor cu scopul de a usura integrarea în învatamântul universitar

 •  Tutoriatul academic presupune posibilitatea si dreptul studentului de a beneficia de îndrumarea academica a unui cadru didactic pe perioada studiilor;
 • tutorul contribuie, în mod fundamental, la acomodarea cu exigentele vietii universitare, la formarea caracterului moral si intelectual al studentilor;
 • Activitatea de tutoriat academic este o obligatie a cadrelor didactice desemnate pentru aceasta calitate si va constitui unul din criteriile de evaluare ale activitatii.

Art. 2 Sistemul de tutoriat

2.1 Tutorele

Tutorul este cadrul didactic desemnat pentru a asigura suportul îndrumarii si integrarii studentilor în mediul universitar

Activitatea de tutoriat necesita alocarea unui timp special de lucru, activitate în beneficiul studentilor, al profesorilor si al universitatii.

2.2 Desemnarea tutorilor

Consiliul facultatii, la propunerea sefilor de catedra, stabileste numarul de tutori si desemneaza tutorii pentru fiecare specializare la începutul fiecarui an de studiu, din rândul cadrelor didactice. Tutorii trebuie desemnati la începutul fiecarui an academic, pâna la data de 30 septembrie;

2.2.1 Criteriile ce stau la baza desemnarii tutorilor academici

Tutorii sunt persoane cu abilitati didactice deosebite. Tutorii demonstreaza interes fata de parcursul de învatare al studentilor lor si pot asigura succesul în învatare al acestora;

 • Tutorii detin abilitati de comunicare, deprinderea de a asculta partenerul si disponibilitatea de a oferi ajutor studentului.
 • tutorii demonstreaza respect fata de mediul academic. Tutorii ajuta la sprijinirea, dezvoltarea si evaluarea abilitatilor celor îndrumati. Ei demonstreaza atitudine etica si abilitati de comunicare interpersonala pentru a dezvolta o relatie de încredere si pentru a-si pastra rolul de persoana resursa. Tutorii demonstreaza implicare fata de problemele universitatii ca si comunitate profesionala de învatare. Tutorii contribuie la îmbunatatirea mediului universitar în scopul sprijinirii învatarii continue si dezvoltarii de noi perspective academice.
 • Tutorii demonstreaza abilitati organizatorice necesare în stabilirea si întretinerea unei relatii productive de tutoriat.
 • Tutorii ajuta în cadrul programului lor de activitate dezvoltarea unui repertoriu complex de abilitati si deprinderi, se angajeaza efectiv în rezolvarea cooperativa de probleme si ofera îndrumari privind utilizarea eficienta a timpului.
 • Tutorii evalueaza permanent nevoile studentilor pentru a stabili noi jaloane de dezvoltare, ajuta la dobândirea unei atitudini reflective fata de ce s-a dobândit si la crearea obisnuintei de autoevaluare permanenta.

 

2.3 Raportarea ierarhica si responsabilitatile tutorelui academic

 

 •  În prima saptamâna din octombrie, Prodecanul responsabil cu monitorizarea activitatii de tutoriat organizeaza o întâlnire de orientare a tutorilor desemnati de Consiliul Facultatii pentru anul universitar în curs;
 •  La nivelul fiecarei facultati se va crea si afisa în mod accesibil un Repertoriul de contacte tutoriale, cuprinzând lista tutorilor pentru fiecare specializare si an de studii, cu datele de contact ale acestora (sala, intervalul orar, e-mail);
 •  Tutorii îsi vor desfasura activitatea conform unui program de minimum 2 ore saptamânal, potrivit afisarii din Repertoriul de contacte tutoriale al facultatii. Fiecare audienta desfasurata cu un student trebuie sa dureze cel putin 10 -15 minute.
 •  Tutorele se va angaja în comunicare directa cu studentii care îi sunt atribuiti, fie prin întâlnire, în cadrul audientelor, fie pe cale electronica. Studentii vor fi încurajati de catre turore sa-si prezinte problemele si sa solicite sprijinul tutorelui, în principal pe cale electronica. Tutoriatul electronic, ca forma moderna de expresie a tutoriatului personal, va fi încurajat prin orice mijloc.
 •  Tutorele este responsabil de aducerea la cunostinta Prodecanului responsabil de activitatea de tutoriat, a situatiilor ce împiedica insertia academica a studentilor din grupa, sau a unor realitati imediate ce rezulta din monitorizarea grupei, si care sa necesite interventia altor nivele decizionale din institutie.

 

3. Activitatile tutorilor desemnati

În Universitatea de Vest din Timisoara, activitatile de tutoriat urmaresc:

 •  Adaptarea cunostintelor la realitatea obiectiva (traducerea în termeni potriviti nivelului  studentilor facând informatia accesibila)
 •  Monitorizarea grupei
 • se tine cont de nevoile studentilor gasind metode adaptate nevoilor acestora, nivelului de interes, nivelului de progres în studiu
 • calcularea timpului si aplicarea unui ciclu de secvente adaptate continuturilor de învatare
 •  Analizarea activitatii grupei
 • analiza practicilor
 • evidentierea punctelor de reper pentru a diversifica posibiltatile de interventie la nevoile studentilor
 •  Lucrul în echipa
 •  Identificarea si întelegerea caracteristicilor individuale
 •  Actualizarea propriilor practici si cunostinte si diversificarea metodelor de tutorare.
 • Astfel, tutorele este responsabil mereu la curent cu noutatile din domeniul tutoriatului si poate sa obtina ajutor individual si colectiv alternat, prin schimburi ghidate între studentii noi si studentii mai vechi,
 •  Aprofundarea analizelor de nevoi – în sensul specificitatii acestora.
 •  Dezvoltarea unei politici academice de tutoriat. Tutorele poate dezvolta propuneri pentru o mai buna insertie a studentilor în mediul academic.
 •  Conceperea si realizarea unui caiet de sarcini care sa urmareasca progresul studentilor.
 •  Evaluarea calității si a efectelor tutoriatului.

 

Art. 3.1 Obiectivele ce vor fi urmarite în activitatea tutorilor desemnati

În Universitatea de Vest din Timisoara, activitatea de tutoriat are urmatoarele obiective:

 •  stabilirea unei relatii de încredere si sprijin reciproc între tutor si studenti;
 •  informarea studentilor cu privire la organizarea facultatii, filierele de studii si perspectivele profesionale;
 •  sprijinirea din punct de vedere metodologic a studentilor;
 •  oferirea de oportunitati studentilor, pentru a se familiariza cu structura universitara si cultura organizationala, pentru a-si îndeplini rolul si a interactiona cu ceilalti membri ai
 • facultatii;
 •  formarea competentelor prin analizarea modului de lucru al grupei, a lucrului în echipa, identificarea si întelegerea caracteristicilor individuale;
 •  introducerea studentilor în specificul activitatii lor si al modului de organizare a studiului, de utilizare a resurselor oferite pentru formare;
 •  reperarea de informatii disponibile si selectionarea documentelor utile;
 •  explorarea pistelor metodologice pentru a forma deprinderi si cunostinte eficiente;
 •  pregatirea, analizarea si elaborarea materialului pedagogic necesar activitatilor;
 •  încurajarea studentilor în a-si dezvolta propriul stil de studiu în construirea viitoarei
 • cariere;
 •  contributia la dezvoltarea moralei, a motivatiei si demonstrarea unei etici profesionale ;
 •  crearea unei atitudini de promovare a gândirii creatoare si inovatoare în cadrul învatamântului universitar;

 

Art. 4 Evidenta activitatii de tutoriat

 Tutorii vor pastra o lista a studentilor încredintati, semnata de conducerea facultatii. Acestia vor întocmi o fisa individuala cu datele personale, precum si un program anual al activitatilor de tutoriat. Fisa personala si programul anual vor fi depuse la sfârsitul fiecarui an universitar la Prodecanul responsabil cu monitorizarea întregii activitati de tutoriat pentru a fi pastrate în dosarul de tutoriat, iar dupa terminarea facultatii vor fi arhivate.

 Repartizarea studentilor fiecarui tutore în parte se face, de regula, la începutul anului de studiu, la debutul anului universitar. În cazuri speciale (transferuri, probleme medicale etc.) înscrierea se poate face si în cursul anului universitar.

 Transferul de la un tutore la altul se poate face în urma optiunii studentului cu acordul noului tutore, prin transmiterea fisei personale si aducerea la cunostinta Prodecanului coordonator.

Art. 5 Evaluarea activitatii de tutoriat

 • Aprecierea activitatii de tutoriat se face pe baza unei grile publicate în manualul calitatii; Evaluarea activitatii de tutoriat va evidentia urmatoarele capacitati ale tutorelui:
 • capacitatea de a primi si de a prezenta (pe sine, pe ceilalti, institutia, programul, obiectivele, cerintele, parcursurile de pregatire);
 • capacitatea de a culege si de a analiza asteptarile si motivatiile personale si ale studentilor (implica nevoile si asteptarile relative la cerintele universitare, relative la propriul parcurs profesional si de studiu, relative la materia predata);
 • capacitatea de a elabora si de a expune cunostinte (realizarea proiectelor de activitate);
 • capacitatea de organizare si observare a studentilor;
 • capacitatea de a-i încuraja si de a-i motiva pe studenti (instrumente simple de evaluare formativa, modalitati de dialog personalizate, sfaturi privind metodologia de studiu pentru grupe restrânse, aptitudini în a organiza momente de recreere);
 • capacitatea de pregatire metodica a cursurilor (studii documentare, cataloage de instrumente si resurse didactice, modalitati de elaborare de obiective si scenarii pentru cursuri, autoevaluarea propriei practici);
 • capacitatea de perfectionare permanenta a competentelor profesionale si a propriei
 • practici (cautarea permanenta de elemente de competenta necesare pentru sine, portofoliu personal, lecturi de specialitate, cercetare aprofundata);
 • capacitatea de a asculta pentru facilitarea comunicarii;
 • capacitatea de a identifica si de a întelege elementele cheie ale unei probleme, situatii si de a aduce raspunsurile potrivite;
 • capacitatea de a analiza si sintetiza;

Art.6 Dispoziții finale

 • Orice modificare a prezentului Regulament intern privind activitatea de tutoriat se va aproba de catre Senatul Universitatii de Vest din Timisoara.
 • Prezentul regulament intra în vigoare la data aprobarii de catre Senatul Universitatii de Vest din Timisoara

 

Anexa 1

 Grila de evaluare a activităţii tutorelui de an

Numele şi prenumele tutorelui de an…………………………………….

Anul…/seria……../ Specializarea……………………………………….

Data evaluării: ………/………/………

Criterii pentru aprecierea tutorelui de anCriterii pentru aprecierea tutorelui de an Ceea ce am observat a fost
predominant pozitiv
(marcaţi cu √ ) Ceea ce am observat a fost
predominant negativ
(marcaţi cu √ )
Ceea ce am observat a fost
predominant negativ
(marcaţi cu √ )
Relaţia tutore de an – student a fost de tip colaborativ
în vederea îndeplinirii obiectivelor
A oferit suport pentru procedura de alegere a reprezentatului studenţilor
A iniţiat dezbateri şi a diseminat studenţilor problem legate de structura Facultăţii, legislaţie şi regulamente şcolare.
A avut un comportament academic
A acordat consultanţă studenţilor în probleme apărute pe parcursul studiilor (didactice, sociale, etice şi culturale)

 

 Aspecte pozitive ale activităţii tutorelui de an:

………………………………………………………………………………………………

Aspecte negative ale activităţii tutorelui de an:

………………………………………………………………………………………………

Abateri etice ale îndrumătorului de an observate în mod direct:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii de tutoriat:

………………………………………………………………………………………………………………………………

Anexa 2

 Planificarea activității de tutoriat

 

SITUAȚIA CADRELOR DIDACTICE – DECANI DE AN – CU ATRIBUȚII DE ACTIVITĂȚI TUTORIALE

 

Anul universitarNumele si prenumeleDepartamentulDecan de an la specializareaAnul de studiiOrar tutoriatSala (cabinet)
2014-2015Basarabă AdrianȘtiințe PoliticeȘtiințe PoliticeIIMarti 13-15323
2014-2015Petrescu AlexandruFilosofie si Științe ale ComunicariiFilosofieIVINERI
14,40-16,10
205
2014-2015Filip IoanaȘtiințe PoliticeȘtiințe PoliticeIIIL:14.30-16.20 J:9.30-11.10514
2014-2015Turșie CorinaȘtiințe PoliticeRelații Intrenaționale și Studii EuropeneIVineri 13-15232
2014-2015Coplilaș EmanuelȘtiințe PoliticeRelații Intrenaționale și Studii EuropeneIILuni, 16 10 – 15 10; joi, 18 00 – 19 00514
2014-2015Nițu CiprianȘtiințe PoliticeRelații Intrenaționale și Studii EuropeneIIIJoi 14,30-16,10514
2014-2015Jădăneanț AlexandruȘtiințe PoliticeRelații Intrenaționale și Studii Europene-germanăI
2014-2015Budac CristinaȘtiințe PoliticeRelații Intrenaționale și Studii Europene-germanăIIMARTI 11,20308
2014-2015Panu MihaiȘtiințe PoliticeRelații Intrenaționale și Studii Europene-germanăIIIMIERCURI 16,20323
2014-2015Malița LauraFilosofie si Științe ale ComunicariiȘtiințe ale Informării și DocumentăriiILUNI
8-9,30
La 2 săpt
027
2014-2015Petrova TamaraFilosofie si Științe ale ComunicariiȘtiințe ale Informării și DocumentăriiIILUNI 15-17
320
2014-2015Micle MariaFilosofie si Științe ale ComunicariiBiblioteconomie și Știința InformăriiIIIMARȚI 11,10320
2014-2015Cristescu ClaudiaȘtiințe PoliticeȘtiințe PoliticeIMARȚI 18-19,30
706B
2014-2015Petrovici IasminaFilosofie si Științe ale ComunicariiFilosofieIIMiercuri
13
335
2014-2015Lucica IancuFilosofie si Științe ale ComunicariiFilosofieIIIJOI
12-14
335
2014-2015Gabor OanaFilosofie si Științe ale ComunicariiComunicare și Relații PubliceIMa 11.10335
2014-2015Buș IoanFilosofie si Științe ale ComunicariiComunicare și Relații PubliceIIVineri
16,30
206
2014-2015Petrișor SebastianFilosofie si Științe ale ComunicariiComunicare și Relații PubliceIIIMa, 14.40– 16.10206
2014-2015Benea AnamariaFilosofie si Științe ale ComunicariiJurnalismIMiercuri 13.00-15.00024
2014-2015Baya AdinaFilosofie si Științe ale ComunicariiJurnalismIIMARȚI
8-9,30
024
2014-2015Ionică LucianFilosofie si Științe ale ComunicariiJurnalismIIIJOI
16
038
2014-2015Bader SimonaFilosofie si Științe ale ComunicariiPublicitateILuni, orele 14 - 16335
2014-2015Barbu OanaFilosofie si Științe ale ComunicariiPublicitateIIMiercuri
13-14,30
320
2014-2015Repolschi OctavianFilosofie si Științe ale ComunicariiPublicitateIIILuni
16,20
506