Acasa · Contact · Admitere · Finalizarea studiilor

Regulament si strategie a activităţii de cercetare ştiinţifică

 

 1. INTRODUCERE

1.1.    Prezentul Regulament respectă prevederile Legii educației nr. 1/2012, Carta Universității de Vest, precum și  Strategia de cercetare a Universității de Vest din Timișoara pentru 2012 – 2016, aprobată de senatul Universității de Vest la data de 12.12.2012.

1.2.    Prezentul Regulament funcționează numai în relație cu Strategia de cercetare a Universității de Vest din Timișoara și se subsumează acesteia.

1.3.    Cercetarea științifică în sensul agreat de PFC cuprinde: a) cercetarea fundamentală; b) cercetarea aplicativă

1.4.    PFC reuneşte patru  domenii academice: Științe Politice, RISE,  Filosofie, Științele Comunicării

1.5.    Strategia de cercetare a PFC are în vedere direcţiile naţionale şi europene de dezvoltare si isi asuma ca axe prioritare:

 1. crearea de noi cunoştinţe,
 2. creşterea competitivităţii şi promovarea excelenţei,
 3. implementarea rezultatelor cercetării.

 

2.          ORGANIZAREA CERCETARII STIINTIFICE

2.1.    Activitatea de cercetare este monitorizată și evaluată de un prodecan responsabil cu cercetarea știintifică.

2.2.    Prodecanul:

 1. Este interfata cu Prorectorul responsabil cu cercetarea in UVT si raspunde de ducerea la indeplinire a strategiilor, programelor, actiunilor impuse de UVT in acest sens.
 2. Solicită directorilor de departament și altor persoane de conducere propuneri și rapoarte, în acord cu prezentul act normativ.
 3. informează comunitatea academică asupra oportunitatilor de accesare a resurselor
 4. întocmeşte sau avizează, dupa caz, documentele de raportare, analiză şi diseminare a rezultatelor cercetării
 5. inițiază acţiuni de înfiinţare şi reorganizare a unităţilor de cercetare şi creaţie,
 6. încurajează şi susţine relaţiile unitatilor de cercetare ale Facultatii cu altele similare, din UVT sau din exterior

 

2.3.    Strategia are rolul de a stabili

 1. Directiile )  strategice de cercetare ale departamentelor, institutelor si centrelor de cercetare pe perioade delimitate (4 ani), în acord cu strategia de dezvoltare și de management
 2. Prioritatile de alocare a resurselor de cercetare in functie de direcțiile prioritare
 3. Sisteme    și criterii de evaluare interna si recompensare a activitatii de cercetare a cadrelor didactice.
 4. Obligatiile ce revin Prodecanului, cercetatorilor si cadrelor didactice implicate in cercetare
 5. Formele de organizare ale Unitatilor de cercetare.

2.4.    Unitatile de cercetare sunt in acord cu definitiile din Regulamentul de cercetare al UVT.

2.4.1.      Unitățile de cercetare se creează în acord: cu misiunea și obiectivele strategice de dezvoltare la nivel de departament / facultate / universitate si functioneaza ca unitati de venituri si cheltuieli in cadrul universitatii.

2.4.2.      Unitățile de cercetare sunt aprobate de catre Senatul universitatii si se creează în acord: cu cu potențialul uman și infrastructura de care dispun.

2.5.    Institutul de cercetare

 1. Este creat la nivel de Facultate sau de Universitate.
 2. Are un caracter interdisciplinar și un rol de administrare a activității de cercetare științifică.
 3. c.                   Poate avea în componență centre de cercetare.
 4. d.                  Se poate asocia cu alte unități de cercetare.
 5. Poate propune activitati didactice inserate in planurile de invatamant, chiar daca aceste activitati sunt finantate din proiecte ale Institutulu
 6. In masura bugetului dat de proiectele pe care le derulează, are autonomie financiara fata de facultate.
 7. De regula deruleaza proiecte de mari dimensiuni, care pot sustine inclusiv un personal administrativ.
 8. Poate include in proiectele sale si servicii prestate de catre unitati de cercetare mai mici (centre, ateliere, seminarii
 9. Are un statut de functionare propriu si poate fi aprobat de Senatul UVT sau poate functiona prin acreditare externa.

2.6.    Centru de cercetare

 1. Poate fi inițiat la nivel de departament sau de Institut.
 2. Are un caracter strict de cercetare științifică.
 3. Cuprinde cercetători implicați în  proiecte de cercetare unitare.

2.7.    Laborator de cercetare

 1. Oferă infrastructura sau baza materială pentru activitățile de cercetare.
 2. Poate fi folosit concomitent in mai multe proiecte de cercetare.

 

3.          FINANȚAREA CERCETĂRII

3.1.    Unităţile funcţionale de cercetare ştiinţifică  (Institut, Centru, Laborator) au buget propriu. Finanţarea cercetării se poate realiza în următoarele modalităţi:

 1. pe bază de contracte / granturi încheiate cu Ministerul Educaţiei Naționale, Academia Română sau alte autorităţi şi instituţii naţionale, regionale sau locale specializate în finanţarea cercetării ştiinţifice şi creaţiei universitare şi agenţi economici din ţară;
 2. pe bază de contracte cu organisme specializate internaţionale, în special programe finanţate de Uniunea Europeană, cu universităţi, institute de cercetare şi agenţi economici din străinătate;
 3. pe baza unor fonduri, granturi acordate sau premii, din fondul propriu de cercetare al UVT;
 4. din veniturile PFC, în limita resurselor financiare disponibile, cu scop de stimulare și recompensare, pe bază de granturi, conform definițiilor din capitolul următor.
 5. din venituri proprii ale unităților de cercetare.

 

3.2.    Finanțarea activităților de diseminare a rezultatelor cercetării:

a)                  Activitățile de diseminare finanțabile sunt: congrese, conferințe, workshop-uri, seminarii de cercetare, simpozioane, sesiuni de comunicări științifice, publicații.

b)                  Sursele de finanțare sunt aceleași de la punctul anterior.

 

4.          STIMULAREA EXCELENȚEI ÎN CERCETARE DE CĂTRE PFC

 

4.1.    PFC stimulează şi susţine cadrele didactice, cercetătorii şi studenţii în vederea obținerii performanţelor ştiinţifice prin măsuri concrete. Anual, Consiliul Facultății aprobă alocarea bugetară necesară pentru finanțarea unor activități de cercetare, prin Granturi acordate în funcție de bugetul anual disponibil,  după cum urmează.

 

4.1.1.      Grantul   individual de cercetare și documentare pentru membrii PFC.

a)                  Se acordă în vederea efectuării unor stagii individuale de cercetare și documentare la universităţi din ţară ori din străinătate, din fonduri proprii special constituite în acest scop, pe bază de competiţie.

b)                  Suma individuală alocată este fixă, în cuantumul votat anual de către Consiliul Facultății.

c)                  Suma alocată se acordă sub formă de avans de cheltuieli în momentul în care beneficiarul grantului depune documentația necesară deplasării, cu îndeplinirea procedurilor interne ale Universității de Vest.

d)                 Cheltuielile eligibile vor acoperi, total sau parțial, după caz, costul deplasării, diurnă, cazare.

e)                  Stagiul se va încheia cu întocmirea unui raport de cercetare, evaluat de către o Comisie neutră.

4.1.2.      Grantul individual de participare la evenimente științifice de prestigiu național/internaţional specifice domeniilor PFC desfăşurate în ţară şi în străinătate.

a)                  Se acordă membrilor Facultății, prin competiție, sub forma decontării următoarelor activități :

 • Costul deplasării, taxa de participare și cheltuielile de cazare.

b)                  Condițiile de eligibilitate. Conferința pentru care se solicită acordarea grantului trebuie să fie cu comitet de selecție a lucrărilor și finalizate cu publicarea de Proceedings cotate în bazele de date internaționale (BDI).

c)                  Pentru acordarea finanțării, solicitantul va anexa documentelor administrative pretinse de procedurile UVT, următoarele două documente:

 • Scrisoarea de acceptare a articolului la manifestarea științifică sau aplicativă, care trebuie să cuprindă denumirea, data și locul desfășurării conferinței, precum și  numele și prenumele autorilor;
 • titlul articolului, denumirea, data și locul desfășurării conferinței; numele și prenumele autorilor însoțite de afiliere; rezumatul articolului și dovezile includerii conferinței în BDI.

d)                 Nu se finanțează participarea la o manifestare de cercetare științifică a mai mult de  o persoană, per articol, indiferent de numărul de autori.

4.1.3.      Grantul pentru susţinerea publicării rezultatelor cercetării ştiinţifice.

a)                  Se acordă membrilor Facultății, prin competiție, sub forma decontării costurilor de editare și publicare a unor cărți științifice de autor sau colective la edituri naționale și internaționale de prestigiu.

b)                  Nu sunt eligibile cheltuielile cu copyrightul.

4.1.4.      Grantul pentru susținerea publicării de cursuri, manuale universitare și culegeri de texte pentru seminarii și lucrări practice.

a)                  Se acordă membrilor Facultății, prin competiție, sub forma decontării costurilor de editare și publicare Editura Universității de Vest.

b)                  Nu sunt eligibile cheltuielile cu copyrightul.

4.1.5.      Premiul pentru rezultate deosebite în publicarea rezultatelor cercetării.

a)                  Se acordă anual cercetătorilor individuali sau echipelor de cercetare pentru recompensarea unor rezultate de excepție în cercetare științifică.

b)                  Propunerea se face de către directorii de departament sau individual, la solicitarea Prodecanului responsabil cu Cercetarea.

4.2.    Prodecanul responsabil cu cercetarea va propune Consiliului Facultății, la cererea acestuia, spre aprobare, o metodologie specifică fiecărui tip de grant, care devine anexă a prezentului regulament.

4.3.    Programele de studii de la toate ciclurile de studii ale Facultății vor conține activități specifice de pregătire a studenților pentru cercetare științifică. Studenții interesați vor fi implicați în activități de cercetare ale unităților de cercetare în cadrul unor granturi de cercetare.

 

5.          OBIECTIVE STRATEGICE:

5.1.      Obiectivele strategice pentru activitatea de cercetare ştiinţifică a PFC sunt cele care asigură vizibilitatea științifică și internaționalizarea Facultatii. Obiectivele strategice sunt

5.1.1.      Creşterea calităţii si competitivitatii resursei umane;

5.1.2.      Ridicarea nivelului infrastructurii de cercetare şi creaţie,

5.1.3.      Realizarea şi dezvoltarea de parteneriate la nivel naţional şi internaţional

5.1.4.      Asigurarea unui cadru organizatoric şi managerial adecvat pentru activitatea de cercetare şi creaţie;

5.1.5.      Diversificarea și valorificarea rezultatelor cercetării cu scopul de a creşte prestigiul şi vizibilitatea departamentelor si specializarilor PFC.

6. Măsuri privind creșterea calității și competitivității resursei umane:

Implicarea tuturor membrilor comunităţii academice în activităţi de cercetare

Includerea activității de cercetare în fișa postului

Utilizarea criteriilor legate de cercetarea ştiinţifică în cadrul sistemului de evaluare internă a departamentelor şi a cadrelor didactice

Sprijinirea iniţiativelor de participare la programe de cercetare, pe plan internaţional

Incurajarea programelor de studii masterale şi doctorale să devină şcoli de formare a tinerilor cercetători

Stimularea şi motivarea tinerelor cadre pentru implicarea în cercetare şi creaţie

 

7. OBIECTIVE și măsuri specifice privind infrastructura de cercetare

Dezvoltarea capacităţii de a atrage şi identifica surse naţionale şi internaţionale de finanţare

Asigurarea resurselor pentru documentare ştiinţifică şi artistică

Lărgirea, diversificarea bazei materiale

Valorificarea colaborărilor cu alte instituţii şi organisme in vederea accesarii unor baze materiale externe

8. OBIECTIVE și măsuri SPECIFICE privind colaborarea prin parteneriate

Identificarea potenţialilor parteneri, având în vedere profilul de activitate şi oportunităţile de colaborare

Dezvoltarea colaborării cu parteneri naţionali şi internaţionali – personalităţi, instituţii, asociaţii profesionale

Accesul la organizatii profesionale care activează pe plan internaţional

Implicarea în programele europene de colaborare la nivel de studii masterale şi doctorale

9. OBIECTIVE și măsuri SPECIFICE privind cadrul organizatoric şi managerial

Creşterea numărului de potenţiali manageri, directori de proiect

Instituirea cadrului necesar pentru activităţile de elaborare, derulare şi diseminare a proiectelor de cercetare şi creaţie

10. OBIECTIVE și măsuri SPECIFICE privind valorificarea rezultatelor

Reanalizarea publicaţiilor existente în facultate cu scopul de a întruni parametrii calitativi necesari indexării

Înfiinţarea unor publicaţii ştiinţifice cu grad ridicat de impact

Activitati de popularizare a cercetarii si rezultatelor ei in randul publicului academic și a publicului general larg

11. Sancțiuni și răspunderi

 Persoanelor care au beneficiat de un grant de cercetare PFC și nu au atins obiectivele specifice, li se suspendă pe o perioadă neîntreruptă de  patru ani finanțarea din veniturile PFC

Autorul sau coautorii unui articol își asumă în întregime responsabilitatea cu privire la conținutul acestuia.

În situația în care articolele au fost publicate cu afiliere, PFC  își rezervă dreptul de a acționa în instanță persoana care se face vinovată de crearea de prejudicii pecuniare și/sau de imagine instituției

DECAN,

Conf.univ.dr. GHEORGHE CLITAN

PRODECAN,

Lect. univ. dr. CLAUDIU MESAROŞ