Acasa · Contact · Admitere · Finalizarea studiilor

Metodologia de acordare a burselor studențești

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA
FACULTATEA DE ŞTIINŢE POLITICE, FILOSOFIE ŞI ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII

METODOLOGIE
PRIVIND ACORDAREA BURSELOR

la ciclurile de studii de Licenţă şi Master

I. PREVEDERI GENERALE

Art. 1. Prezenta Metodologie privind acordarea burselor este elaborată de către Facultatea de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării şi completeză Regulamentul privind acordarea burselor în anul universitar 2014-2015 la ciclurile de studii de licenta si masterat aprobat de Senatul Universităţii de Vest din Timişoara. Studenţii vor avea obligaţia de a cunoaşte şi respecta ambele regulamente.
Art. 2. În conformitate cu art. 14. din Regulamentul de burse al UVT, din Comisia de acordare a burselor pe Facultate fac parte prodecanul responsabil cu activitatea didactică ca presedinte, secretarul sef al facultatii, și un reprezentant al studenților din cadrul Consiliului Facultații.
Art. 3. Calendarul procedurilor de acordare a burselor se stabileşte de către comisia de burse, prin acordul comun al tuturor membrilor şi în funcţie de reperele calendarului universitar în curs şi de data primirii cuantumului alocat de către MECTS si se afiseaza la avizierul facultatii.
Art. 4. În cazul în care, la nivelul unei specializări nu există studenţi care să îndeplinească condiţiile de acordare a burselor (de studiu, de merit, etc.), comisia de acordare a burselor pe facultate va redistribui bursele de la un an de studiu la altul (pentru ciclul de licenţă), la alte specializări din cadrul aceluiaşi program sau la alt program de studiu din cadrul facultăţii, la studenţi care îndeplinesc condiţiile prevăzute de regulamentul UVT.
Art. 5. Dacă procentele de defalcare a cuantumului total pe tipuri de burse nu pot fi respectate (din cauze obiective cum ar fi număr prea mic de dosare sociale sau dosare pentru burse de performanţă), fondurile respective se vor redistribui în cadrul aceleiaşi specializări.
Art. 6. Tipurile de burse care intră în competența Comisiei de acordare a burselor pe Facultate sunt următoarele (a se consulta Regulamentul privind acordarea burselor la ciclurile de studii de licenta si masterat aprobat de Senatul Universităţii de Vest din Timişoara):
– Bursa de performanță: se depunde dosarul la secretariat în perioada prevăzută în Calendar;
– Bursa de studiu: se acordă conform Rezultatelor academice (nu se depune dosar)
– Bursa de merit: se acordă conform Rezultatelor academice (nu se depune dosar)
– Bursa de ajutor social: se depune dosarul la secretariat în perioada prevăzută în Calendar;

II. CRITERII COMPLEMENTARE DE ACORDARE A BURSELOR

Art. 7. În cazul mediilor egale, departajarea se va face pe unul din următoarele criterii, în ordine:
– numărul cel mai mare de credite;
– media anului de studiu anterior;
– numărul cel mai mare de examene promovate în prima sesiune
Art. 8. Pentru acordarea bursei de performanţă, studenţii vor depune la Secretariatul Facultăţii un dosar cu cerere scrisă însoţită de acte doveditoare, până la termenul afişat de Secretariatul Facultăţii la avizier, în funcţie de calendarul aferent. Intervalul de la publicarea anunțului până la termenul de depunere va fi de minim cinci zile lucrătoare.
Art. 9. Criteriile de acordare a bursei de performanţă sunt cele stabilite de Regulamentul privind acordarea burselor în anul universitar 2013-2014 la ciclurile de studii de licenţă si masterat, cu următoarele particularităţi:
– studentul/studenta are lucrări ştiinţifice în domeniul său de studiu, publicate în reviste ştiinţifice cotate CNCSIS, naţionale sau internaţionale, cu comitet de selecție;
– studentul/studenta are lucrari comunicate si premiate la sesiunile naţionale de comunicări științifice cu comitet de selecție;
– studentul/ studenta a participat la sesiuni de comunicari ştiinţifice internaţionale cu comitet de selecție;
– studentul/studenta are contributii la elaborarea unor materiale didactice ale facultăţi în calitate de coautor;
Art. 10. Criteriile de acordare a bursei de performanţă nu se cumulează, studentul sau studenta trebuie să îndeplinească cel puţin unul din acestea.
Art. 11. Pentru a putea încasa bursa, studentul va trebui să declare în scris, pe proprie răspundere că nu mai primește bursă de la altă facultate în semestrul respectiv sau, dacă primește, să opteze pentru o singură bursă.

III. BURSE SI PREMII ACORDATE DE FACULTATEA DE ȘTIINȚE POLITICE, FILOSOFIE ȘI ȘTIINȚE ALE COMUNICĂRII

Art. 12. Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării acordă burse proprii, ocazional, destinate studenților Facultății, bugetate din veniturile proprii.
Art. 13. Consiliul Facultății decide numărul, valoarea și oportunitatea acordării acestor burse, în funcție de situația financiară a Facultății si de alocarea bugetară existentă.
Art. 14. Bursele ocazionale acordate de Facultate sunt cumulabile cu bursele de excelență, de performanță, de merit, de studiu sau cu bursele sociale acordate de către Universitatea de Vest din alocarea financiară a MECTS.
Art. 15. Studenţii vor depune la Secretariatul Facultăţii dosarul de aplicație cu documentele solicitate în orice zi lucrătoare, începând cu prima zi a semestrului în curs până cel tarziu cu 30 de zile lucrătoare inainte de încheierea activitatii didactice prevazute in calendarul universitar.
Art. 16. Bursele Facultății se vor acorda în ultima lună de activitate didactică din semestru, în urma propunerii Comisiei pentru acordarea burselor Facultatii (CABS) și validării acestei propuneri de către Consiliul Facultății.
Art. 17. Dosarele pentru aceste categorii de burse sunt evaluate de către Comisia pentru acordarea burselor Facultatii (CABS), formata din: Decan, prodecanul responsabil cu gestionarea burselor pe Facultate, Directorii de Departamente, un reprezentant al studentilor în Consiliul Facultății.
Art. 18. Dacă pentru aceeași bursă există mai multe solicitări decât numărul de burse stabilit anterior de către Consiliul Facultății, Comisia pentru acordarea burselor Facultății decide lista studenților câștigători. Decizia Comisiei pentru acordarea burselor facultății este definitivă.
Art. 19. Studenții care doresc să aplice pentru aceste burse trebuie să fie integraliști pe anul universitar anterior și să aibă toate obligațiile financiare față de Facultate (taxa de studii, penalități, alte taxe curente) achitate la zi.
Art. 20. Bursele acordate de către Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării sunt:
– Bursa pentru pentru activitati sociale, culturale si organizatorice,
– Bursa pentru contribuții la activitatea de promovare instituțională
– Premiul Consiliului Facultății
– Bursă pentru motivarea studenților premiați la Olimpiadele naționale de Științe Socio-umane

Art. 21. Bursa pentru pentru activitati sociale, culturale si organizatorice se acordă o singura data pe semestru, studenților la orice program de studii de nivel licență sau masterat, care s-au implicat în activități de organizare și gestionare a unor evenimente sociale, culturale si științifice în cadrul facultății, contribuind la bunul mers al acestora printr-o activitate susținută și certificată de evaluarea unui cadru didactic sub coordonarea căruia a activat. Un student nu poate primi acest tip de bursă decât o singură dată pe durata unui program de studii
Art. 22. Dosarul de aplicție pentru acordarea Bursei pentru activități sociale, culturale și organizatorice trebuie să cuprindă următoarele documente :
• scrisoare de intentie
• scrisoare de propunere și evaluare din partea unui cadru dideactic sub coordonarea căruia a activat.
• CV
• Portofoliu din care sa rezulte tipul de activitate, rezultatele si gradul de implicare personală.
• Adeverința că are taxa de studii achitată la zi, dacă este student în regim cu taxă.
Art. 23. Bursa pentru contribuții la activitatea de promovare instituțională se acordă o singura data pe semestru, studenților la orice program de studii de nivel licență sau masterat, care s-au implicat în activități de promovare a Facultății sau a specializarilor acesteia, printr-o activitate sustinuta si certificata de evaluarea unui cadru didactic sub coordonarea căruia a activat. Un student nu poate primi acest tip de bursă decât o singură dată pe durata unui program de studii.
Art. 24. Dosarul de aplicatie pentru acordarea Bursei pentru contribuții la activitatea de promovare instituțională trebuie sa cuprinda urmatoarele documente:
• scrisoare de intentie
• scrisoare de propunere și evaluare din partea unui cadru didactic sub coordonarea căruia a activat.
• CV
• Portofoliu din care sa rezulte tipul de activitate, rezultatele si gradul de implicare personală.
• Adeverința că are taxa de studii achitată la zi, dacă este student în regim cu taxă.
Art. 25. Premiul Consiliului Facultatii se acordă de către Consiliul Facultății, ocazional, la propunerea unui membru al Consiliului facultății și votată cu majoritate simplă de Consiliul Facultății.
Art. 26. Beneficiar al Premiului Consiliului Facultății poate fi orice student la un program de studii de nivel licență, masterat sau doctorat, care a câștigat o competiție profesională sau academică organizată și propusă printr-o Metodologie distinctă, votată de către Consiliul Facultății cu majoritate simplă. Metodologia competiției constituie un act separat față de prezenta Metodologie iar cele două se coroborează.
Art. 27. Cuantumul Premiului Consiliului Facultății este stabilit de către Consiliu și poate fi precizat în metodologia competiției pentru care se acordă premiul, fără a fi necesară modificarea prezentei metodologii.
Art. 28. Bursa pentru motivarea studenților premiați la Olimpiadele naționale de Științe Socio-umane se acordă o singură dată, în anul întâi de studii, studenților din anul întâi care s-au înscris la una din specializările facultății în calitate de elevi premianți sau cu mențiune la Olimpiadele școlare faza națională sau internațională.
Art. 29. Cuantumul bursei este de 500 lei și se votează de către consiliul Facultății în aceeași ședință cu stabilirea bugetului pe anul universitar.

IV. BURSE SI PREMII ACORDATE DE PERSOANE FIZICE ȘI JURIDICE TERȚE

Art. 30. Studenții Facultății de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării pot primi burse și sponsorizări de la persoane fizice și juridice terțe, conform unor metodologii și regulamente specifice.
Art. 31. Gestionarea procedurilor acestor burse se face de către comisia de burse a facultății, cu excepția cazurilor în care metodologiile respective precizează altceva.
Art. 32. În vederea gestionării eficiente și la termen acordării acestor burse, Comisia de burse a facultății poate adopta calendare interne, metodologii de selecție, proceduri suplimentare care nu contravin metodologiilor persoanelor terțe care acordă bursele. Acestea devin anexe la prezenta metodologie.
Aprobat în Sedința Consiliului Facultatii
29 10 2012 DECAN,
Conf. Univ. Dr. Gheorghe Clitan