Acasa · Contact · Admitere · Finalizarea studiilor

Evaluarea periodică a calităţii corpului profesoral

Art. 1. Prezentul regulament stabileşte principiile şi metodele pe baza cărora se va efectua evaluarea activităţii didactice, de cercetare ştiinţifică, de vizibilitate naţională şi internaţională a prestigiului profesional şi de integrare în mediul academic a cadrelor didactice din Facultatea de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării.

Art. 2. Evaluarea periodică a calităţii corpului profesoral se referă la cunoştinţele de specialitate, capacitatea didactică de transmitere a cunoştinţelor către studenţi, potenţialul de cercetare ştiinţifică şi deontologia profesională a fiecărui cadru didactic implicat în procesul de formare a studenţilor şi cursanţilor, indiferent de forma de învăţământ

Art. 3. Evaluarea periodică a calităţii corpului profesoral are un caracter complex şi integrator şi se va desfăşura sub conducerea Senatului Universităţii. Standardele minime aferente  fiecărei  funcţii  didactice  sunt  aprobate  de  Senatul  Universităţii.  Evaluarea calităţii  se  face  în  conformitate  cu  H.G.  238/31.03.2000:  elaborarea  de  materiale didactice, cercetare ştiinţifică, recunoaştere naţională şi internaţională, activitate cu studenţii, activitate în comunitatea academică.

Art. 4. Criteriile de evaluare se concretizează într-o fişă de evaluare ce cuprinde informaţiile  şi  aprecierile  din  următoarele  surse:  autoevaluarea  activităţii  didactice,

evaluarea din partea colegilor, evaluarea din partea studenţilor şi evaluarea şefului de catedră. Prin evaluare se acordă calificativele foarte bine, bine, satisfăcător şi nesatisfăcător. Obţinerea calificativului foarte bine, bine sau satisfăcător înseamnă îndeplinirea criteriului.

 1. Raportul de sinteză va prezenta distinct activitatea desfăşurată în perioada ce a succedat ultimei evaluări.
 2. Prin autoevaluare, fiecare cadru didactic va furniza informaţii cu privire la propria activitate, care îl individualizează în colectiv prin excelenţă didactică şi de cercetare ştiinţifică.
 3. Aprecierea colegială se poate face prin şedinţe publice de catedră sau prin chestionare, la iniţiativa catedrelor. Prin informaţiile culese în cadrul aprecierii colegiale se vor urmări cu precădere aspectele deontologiei profesionale şi calităţile personale în raport cu membrii colectivului.
 4. Evaluarea studenţilor reprezintă o componentă importantă în formarea unei opinii corecte despre performanţa profesională şi morală a fiecărui cadru didactic şi se face prin chestionare.
 5. Evaluarea şefului de catedră va evidenţia gradul de îndeplinire a standardelor de performanţă prin raportarea la fişa postului corespunzător gradului didactic şi funcţiei deţinute de fiecare membru al colectivului, precum şi prin raportarea la cerinţele de funcţionare optimă a catedrei respectiv. Evaluarea se poate face prin fişe standardizate.
 6.  Indiferent de funcţia administrativă sau managerială deţinută la Facultatea de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării, cadrele didactice vor fi evaluate, potrivit criteriilor de evaluare, de către şeful de catedră de care aparţin. Şefii catedrelor vor fi evaluaţi de către decan.
 7. Modul concret în care decurge evaluarea se hotărăşte în şedinţă de catedră la propunerea biroului catedrelor.

Art. 5. Autoevaluarea se face pentru activitatea din anul universitar încheiat.

Art. 6. Grila de evaluare se completează personal de fiecare cadru didactic (autoevaluare).

Art. 7. Evaluarea se consideră pozitivă dacă toate criteriile sunt îndeplinite fără să se facă echivalări de la un criteriu la altul.

Art. 8. În urma evaluării, se pot propune următoarele concluzii şi măsuri:

 1. foarte bine, dacă toate criteriile sunt îndeplinite;
 2. bine, cu recomandări de îmbunătăţire a activităţii;
 3. satisfăcător, cu recomandări pentru îndeplinirea unor criterii şi propunerea următoarei date de reevaluare;
 4. nesatisfăcător, cu monitorizare pe termen de 6 luni pentru îndeplinirea unor criterii şi propunerea următoarei date de reevaluare;

Art. 9. Rezultatul final al evaluării interne va fi comunicat de către Comisiile de evaluare, în termen de 5 zile, Departamentului pentru Asigurarea Calităţii de la nivelul facultăţii care îl va transmite Departamentului pentru Asigurarea Calităţii pe universitate.

Art. 10. Evaluarea cadrelor didactice se va face în fiecare an universitar.

Art. 11. Conducerile catedrelor vor realiza planificarea evaluării periodice, pentru fiecare an.

Art. 12. Evaluarea calităţii activităţii desfăşurate de cadrele didactice de la Facultatea de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării. se poate efectua şi la cerere, înaintea termenului stabilit prin programarea la nivelul catedrei, în următoarele cazuri:

 1. pentru ocuparea prin concurs a unui post didactic;
 2. pentru acordarea unor premii sau distincţii anuale;
 3. pentru obţinerea unor gradaţii şi stimulente salariale;
 4. pentru  dobândirea calităţii de  conducător de  doctorat, de  către actualii profesori universitari;
 5. pentru dobândirea calităţii de profesor consultant;
 6. pentru acele persoane care doresc sau cărora li se cere, ca excepţie, să se evalueze.
 7. în evaluarea calităţii activităţilor didactice pentru candidaţii la ocuparea unui post didactic şi/sau pentru acordarea unor distincţii, sporuri salariale etc. se va face referire distinctă la evoluţia profesională şi ştiinţifică a acestora, după acordarea ultimului titlu didactic sau ştiinţific.

Art. 13. Evaluarea academică se face distinct, în funcţie de scopul urmărit, după o metodologie stabilită la nivelul fiecărei catedre.

Art. 14. Evaluarea calităţii activităţii tuturor cadrelor didactice are un caracter intern, iar pentru  conferirea  titlurilor  de  conferenţiar,  profesor  şi  a  calităţii  de  conducător  de doctorat, şi unul extern (de către comisiile şi Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare – CNATDCU).

Art. 15. Evaluarea internă va fi făcută de comisii speciale, în funcţie de scopul urmărit:

 1. Pentru ocuparea posturilor didactice, evaluarea va fi făcută de comisii de concurs aprobate de Senatul Universităţii
 2. Evaluarea periodică, se face, la nivelul facultăţii, de comisiile de evaluare conduse de decani sau Rector, după caz.
 3. Evaluarea profesorilor universitari care doresc atribuirea calităţii de conducător de doctorat, a profesorilor care doresc să fie consultanţi sau pentru acordarea distincţiilor şi stimulentelor materiale, evaluarea se face de Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii şi va fi aprobată de Senatul Universităţii.

Art. 16. Ocuparea posturilor didactice se face conform prevederilor Legii 128/1997 şi a Regulamentului privind ocuparea funcţiilor didactice şi de cercetare în care sunt nominalizate ca anexe criteriile minimale.

Art.  17.  Rezultatele  evaluărilor  vor  fi  analizate  şi  validate  la  nivelul  Consiliilor facultăţilor sau Senatului Universităţii după caz.

Art. 18. Cadrele didactice au dreptul să conteste rezultatul evaluării în termen de 7 zile de la  comunicarea sa,  cu  menţionarea argumentată a  celor  contestate către  Comisia de asigurare a calităţii la nivel de facultate sau, după caz, către comisia de asigurare a calităţii la nivel de universitate. Rezultatul contestaţiilor va fi comunicat în termen de 15 zile de la data înregistrării acestora şi rămâne definitiv.

Art.  19.  Dacă  evaluarea  presupune  candidatura  mai  multor  persoane  pe  o  poziţie (didactică sau de premiere), pentru departajarea în cazul îndeplinirii cumulative a criteriilor, se poate folosi o grilă de punctaj aprobată de Biroul Senatului Universităţii. În cazul publicării oficiale a unor criterii la nivelul M.Ed.C., acestea au prioritate faţă de cele interne.

DECAN,

Conf.univ.dr. Clitan Gheorghe