Acasa · Contact · Admitere · Finalizarea studiilor

Regulament propriu PFC

REGULAMENTUL PROPRIU AL FACULTĂŢII DE ŞTIINŢE POLITICE, FILOSOFIE ŞI ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII DE EVALUARE A PREGĂTIRII PROFESIONALE A STUDENŢILOR PE BAZA SISTEMULUI DE CREDITE TRANSFERABILE

 FUNDAMENT JURIDIC

 • Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare;
 • HG. Nr. 88/2005 privind organizarea studiilor de licenţă;
 • Ordinul M.E.C. nr. 3235/2005 privind organizarea ciclului de studii universitare de licenţă; Hotărârea nr. 404/2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de masterat; Ordinul  M.E.C.  nr.  3617/2005  privind  aplicarea  generalizată  a  Sistemului  European  de Credite Transferabile (ECTS)
 • OUG 133/2000 privind  învăţământul universitar şi postuniversitar de stat cu taxă, peste locurile finanţate de la buget;
 • Ordinul M.E.C. nr. 4343/2005 privind aprobarea programului de studii în vederea obţinerii certificatului de absolvire a Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic;
 • Legea 250/2007 privind practica elevilor şi studenţilor;
 • Regulamentele în vigoare ale Universităţii de Vest din Timişoara.

I.   REGIMUL   DISCIPLINELOR   DE   ÎNVĂŢĂMÂNT   ŞI    AL    VERIFICĂRII CUNOŞTINŢELOR

a. Precizări preliminarii

Art. 1

 1. Creditele alocate unei discipline prin planul de învăţământ sunt obţinute de student prin promovarea  disciplinei  respective,  adică  prin  obţinerea  notei  minime  5  (cinci)  sau  a calificativului admis. Creditele acordate unei discipline nu se pot obţine în etape.

Art. 2

 1. Este considerat integralist studentul care obţine la disciplinele obligatorii şi opţionale minimum 30 de credite pe semestru, în cazul unui ritm normal de studiu.
 2. Nici  un  student  nu  poate  fi  obligat,  prin  prevederile  planului  de  învăţământ,  la frecventarea a mai mult  de 9-10 discipline pe semestru, în vederea acumulării  celor 30 de credite.

b) Discipline obligatorii

Art. 3

 1. Studenţii sunt obligaţi ca pe parcursul studiilor să promoveze examenele la toate disciplinele din această categorie, cu respectarea dispoziţiilor menţionate la litera c de mai jos.

Art. 4

 1. Disciplinele din această categorie nu pot fi recunoscute decât dacă au fost studiate la facultăţi de specialitate sau la cursuri speciale  efectuate în străinătate, precum şi la cursuri postuniversitare (masterat, studii aprofundate, academice); această dispoziţie este aplicabilă şi disciplinelor opţionale şi nu se aplică celor facultative.

 c) Discipline opţionale şi facultative

Art. 5

 1. În  planul  de învăţământ  sunt  prevăzute  un  număr de  discipline  opţionale,   din  care studenţii sunt obligaţi să-şi aleagă şi să promoveze numărul minim stabilit prin planul de învăţământ.
 2. Alegerea disciplinelor opţionale se face în mod obligatoriu în ultima lună din semestrul II a anului universitar precedent sau la înscriere pentru studenţii anului I, studenţii neputându-se prezenta la examen /colocviu la alte discipline opţionale decât cele pentru care au făcut opţiunea.

Art. 6

 1. Disciplinele facultative pot fi studiate de către studenţii care optează pentru acestea, ele neavând caracter obligatoriu. Alegerea disciplinelor facultative se face în ultima lună a semestrului II din anul universitar precedent. Ele se pot susţine în exclusivitate în sesiunea/perioada programată iar cu plata taxei de examinare şi în anul următor, în sesiunea/perioada programată.

Art. 7

 1. Prezentarea la examenele corespunzătoare disciplinelor opţionale şi/sau facultative este condiţionată de înscrierea studenţilor la aceste discipline, conform Art. 8.1. de mai jos.

d) Condiţionări

Art. 8

 1. Prezentarea la examenele/colocviile corespunzătoare disciplinelor obligatorii, opţionale şi/sau facultative este condiţionată de îndeplinirea tuturor obligaţiilor aferente disciplinelor respective (lucrări, referate, traduceri etc ), stabilite de titularul cursului la începutul anului universitar prin Fişa disciplinei.

Art. 9

 1. Studenţii se pot prezenta la examene/colocvii în sesiunea programată, precum şi încă de două ori  în  anul  în  care acestea  au  fost  studiate  în  perioadele  prevăzute ca  sesiune  de examene, iar cu plata taxelor corespunzătoare şi în anii următori, în sesiunile programate pentru disciplina respectivă.

 e) Verificarea cunoştinţelor

Art. 10

 1. Formele de verificare prevăzute în planul de învăţământ sunt: examenul, colocviul şi verificarea pe parcurs şi se specifică în mod explicit în planul de învăţământ.
 2. Colocviile se pot susţine în ultimele 10 zile ale semestrului, iar verificările pe parcurs se încheie cu două săptămâni înaintea  încheierii semestrului.
 3. Metodologia evaluării prin verificare pe parcurs se comunică la începutul studiului la disciplina respectivă.

Art. 11

 1. Oricare din cele trei forme de verificare se poate susţine în scris şi/sau oral, iar  subiectele de examen se vor referi exclusiv la tematica şi bibliografia cuprinsă în programa analitică a disciplinei.

Art. 12

 1. Toate  examenele  se  susţin  numai  în  cele  trei  sesiuni  de  examene.  Examenele nepromovate din anul universitar precedent se susţin în regim cu taxă.

Art. 13

 1. Notarea studenţilor se face pe baza răspunsurilor date de studenţi, precum şi a activităţii acestora din timpul semestrului/anului de studii, conform Fişei disciplinei.

Art. 14

 1. În cursul unui an universitar studenţii se pot prezenta la examen de cel mult trei ori la fiecare disciplină prevăzută  în planul de învăţământ al anului în care este înmatriculat, dar numai o singură dată într-o sesiune.   Neprezentarea la examen în sesiunea programată la o disciplină conduce la consumarea uneia dintre cele trei posibilităţi oferite prin acest regulament.

Art. 15

 1. În sesiunile de restanţe (la a doua şi a treia prezentare) studenţii pot alege oricare dintre datele planificate. Pentru sesiunile de restanţe profesorul examinator stabileşte modul de examinare la acele discipline pentru care forma de examinare prevăzută în planul de învăţământ este colocviul sau verificarea pe parcurs.

Art. 16

 1. În cursul unui an universitar studenţii se pot prezenta la examen fără taxă de cel mult trei ori la fiecare disciplină, dar numai o singură dată într-o sesiune.
 2. Neprezentarea la examen la o disciplină programată în sesiune conduce la consumarea uneia dintre cele trei posibilităţi oferite prin acest regulament.
 3. La a doua şi a treia prezentare, studenţii pot alege oricare din datele planificate.
 4. La acele discipline pentru care forma de verificare prevăzută în planul de învăţământ este colocviul sau verificarea pe parcurs pentru sesiunile de restanţe şeful de disciplină stabileşte modul de examinare.

Art. 17

 1. Studenţii care nu obţin numărul de credite necesare promovării în anul universitar următor pot  fi  înmatriculaţi  pe  locuri  cu  taxă  în  acelaşi  an  şi  se  supun  cerinţelor  planului  de învăţământ al promoţiei respective. Un examen promovat în anul universitar anterior este recunoscut ca promovat, chiar dacă se modifică numărul de credite alocat pentru disciplina respectivă.
 2. Cererile de înmatriculare se depun la secretariatul facultăţii în termen de 10 zile de la începerea  anului  universitar  şi  se  aprobă  de  rector  după  avizul  favorabil  al  decanului facultăţii.
 3. Studentul care nu poate fi promovat în anul următor şi nu cere înmatricularea cu taxă este exmatriculat, cu posibilitatea reînmatriculării pe locuri cu taxă.

 

II. DOBÂNDIREA ŞI PIERDEREA STATUTULUI DE STUDENT FINANŢAT DE LA BUGETUL DE STAT SAU CU TAXĂ DE ŞCOLARIZARE. CONDIŢIILE DE TRANSFER.

 a) Dobândirea şi pierderea statutului de student finanţat de la bugetul de stat sau cu taxă de şcolarizare

Art. 18

 1. La începutul fiecărui an universitar, în conformitate cu hotărârea Guvernului şi Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării, Senatul Universităţii de Vest din Timişoara stabileşte numărul de locuri finanţate de la bugetul de stat  pentru anul I de studii. Acest număr se menţine pe toată durata normală a studiilor universitare. Numărul de locuri pentru anul I cu plata taxelor de şcolarizare se stabileşte de Senatul Universităţii de Vest din Timişoara, la propunerea conducerii facultăţii.

Art. 19

 1. Dobândirea statutului de student finanţat de la bugetul de stat şi/sau cu taxă de şcolarizare are loc în anul I, în urma rezultatelor obţinute la admitere.
 2. Absolvenţii cu diplomă de licenţă ai unei facultăţi/specializări, admişi în anul I nivel licenţă, dobândesc pe toată durata studiilor statutul de student cu taxă de şcolarizare, cu excepţia celor care au urmat prima facultate/ specializare la  învăţământul privat sau cu plata taxelor de şcolarizare, care intră în regimul celor care urmează prima  facultate/ specializare, pe o durată egală cu aceea în care nu au beneficiat de alocaţie bugetară.

Art. 20

 1.  În anul II de studii  are loc o nouă clasificare a studenţilor în funcţie de rezultatele obţinute la examenele/colocviile din anul I, statutul de student finanţat la bugetul de stat acordându-se în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute şi numărul de credite acumulate, conform metodologiei de calcul a mediei de reclasificare, prevăzute la Art. 23.2 de mai jos, în limita locurilor finanţate de la bugetul de stat.

Art. 21

 1. În anul II şi III de studii, clasificarea studenţilor pentru dobândirea statutului de student finanţat de la bugetul de stat are loc în funcţie de mediile obţinute şi numărul creditelor acumulate în anul anterior, conform metodologiei de calcul a mediei de reclasificare, prevăzută la Art. 23.2 în limita numărului de locuri finanţate de la bugetul de stat.

Art. 22

 1. Un student poate studia în regim fără taxă doar pe o perioadă de cel mult 3 ani (în cazul studenţilor care urmează ciclul de studii universitare de licenţă sau doctorat), respectiv 2 ani (în cazul studenţilor care urmează studiile masterale).

Art. 23

 1. Pentru clasificarea studenţilor pe locurile finanţate de la bugetul de stat, se iau în considerare toate examenele/colocviile promovate la disciplinele obligatorii şi minim din cele opţionale. La reclasificare se iau în considerare măririle de note.
 2. Media după care se face reclasificarea se calculează după următorul algoritm:
  • Pentru fiecare disciplină obligatorie şi respectiv opţională se calculează produsul dintre nota obţinută şi numărul de credite alocat disciplinei respective (dacă o disciplină nu este promovată se consideră nota 4 şi 0 credite );
  • Se face suma dintre aceste produse şi apoi rezultatul se împarte la 60 obţinându-se media de reclasificare.

 M=(N1xC1 + N2xC2 + … NnxCn) / 60

 unde: M- media de reclasificare, N1– nota obţinută la disciplina 1, C1– nr. de credite obţinut la disciplina 1, N2– nota obţinută la disciplina 2 , C2 -nr de credite obţinut la disciplina 2 , n – nr. disciplinelor studiate la care s-a acordat notă şi cărora le corespunde un număr de credite.

  • Clasamentul de reclasificare se face în ordine  după mediile de reclasificare. În caz de egalitate  se  ţine  seama  de  următoarele  criterii  de  departajare:   numărul  total  de  credite obţinute (inclusiv la disciplinele facultative); media aritmetică anuală; media anului de studii anterior (în cazul studenţilor care se reclasifică la sfârşitul anului II sau III) sau media de admitere (în cazul studenţilor care se reclasifică la sfârşitul anului I).

3. Pentru toţi studenţii numărul de discipline luate în calcul trebuie să fie acelaşi, rezultat din :

  • discipline obligatorii ;
  • discipline opţionale (în cazul în care studentul a urmat şi a obţinut note la un număr mai mare de discipline opţionale decât cel prevăzut în planul de învăţământ, la calculul mediei se vor însuma doar notele cele mai mari – care favorizează media- la un număr de discipline opţionale egal cu numărul minim stabilit în programul curricular. ) ;

4. Nu se iau în calcul  notele obţinute la :

  • discipline facultative ;
  • discipline opţionale parcurse peste numărul impus;
  • discipline pentru care nu se acordă  credite ;

Art. 24

 1. Toţi ceilalţi studenţi  care nu se încadrează  în numărul de locuri  finanţate de la bugetul de stat intră în categoria studenţilor cu plata taxei de şcolarizare.

Art. 25

 1. Studenţii care nu obţin numărul de credite necesare promovării în anul universitar următor şi sunt reînmatriculaţi în acelaşi an trebuie să satisfacă cerinţele planului de învăţământ al promoţiei respective.

b) Condiţiile de transfer

Art. 26

 1. Transferul studenţilor  poate avea loc numai la începutul anului universitar, pe  bază de cerere completată în dublu exemplar, care va avea semnăturile de aprobare ale decanului facultăţii  şi  rectorului  universităţii  unde  se  transferă  studentul,  respectiv  ale  decanului facultăţii şi rectorului universităţii de unde se transferă studentul.

Art. 27

 1. Transferul  poate avea loc la începutul anului II de studii (în cazul studenţilor de la ciclul de studii universitare de licenţă), dacă studentul este integralist şi prezintă situaţia şcolară pentru anii de studiu finalizaţi.
 2. Cu  ocazia transferului, fiecare student îşi păstrează   statutul de student bugetat sau în regim cu taxă.
 3. Studentul care se transferă este obligat să achite taxa de transfer stabilită de facultate şi aprobată de Senatul Universităţii de Vest din Timişoara.
 4. În cazul când studentul care se transferă trebuie să susţină examene de diferenţă, conform regulilor  generale  aplicabile planului  de învăţământ  pe sistemul  de  credite transferabile, pentru aceste diferenţe va achita taxa stabilită de facultate.

 

III. CONDIŢII DE ÎNSCRIERE ÎN ANUL DE STUDII URMĂTOR. CONDIŢII DE ACORDARE A BURSELOR ŞI DE PROMOVARE A UNUI AN DE STUDIU. EXMATRICULAREA ŞI REVENIREA (REÎNMATRICULAREA). ÎNTRERUPEREA STUDIILOR

a) Condiţii de înscriere în anul următor

Art. 28

 1. Pentru promovare în anul următor un student trebuie să obţină la finele anului universitar în curs cel puţin 30 de credite la disciplinele obligatorii şi opţionale. În caz contrar, este exmatriculat, cu posibilitatea reînmatriculării în acelaşi an de studiu, urmând să achite taxa de şcolarizare aferentă examenelor nepromovate şi taxa de reînmatriculare.
 2. Cererile de reînmatriculare vor fi depuse la secretariatul facultăţii în termen de 10 zile de la începerea anului universitar şi vor fi aprobate de rector cu avizul decanului facultăţii, studenţii în cauză achitând taxa de reînmatriculare stabilită de facultate şi aprobată de Senatul Universităţii.

Art. 29

 1. Studenţii care sunt exmatriculaţi datorită nepromovării examenelor necesare acumulării minimului de credite pentru promovarea în anul următor de studiu, pot fi reînmatriculaţi în acelaşi an de studiu, urmând a achita taxa aferentă examenului nepromovat şi taxa de reînmatriculare.
 2. Reînmatricularea studenţilor exmatriculaţi poate fi aprobată o singură dată pentru acelaşi an de studiu.
 3. Taxa aferentă fiecărui examen nepromovat în cazul studenţilor exmatriculaţi cu drept de reînmatriculare se calculează după formula:                                                             (Taxa de şcolarizare anuală / Nr. de credite anual )  x Nr. de credite acordate disciplinei
 4. Studenţii exmatriculaţi nu pot beneficia de burse după reînmatriculare.

Art. 30

 1. Pentru prezentarea la examenul de licenţă/disertaţie este necesară promovarea tuturor examenelor obligatorii şi a minimului  de examene /colocvii opţionale din planul de învăţământ.

b) Condiţii de acordare a burselor şi a celorlalte drepturi sociale

Art. 31

 1. Studenţii care candidează pentru obţinerea burselor de studiu, de merit, de performanţă sau  sociale  trebuie  să  promoveze  examenele/colocviile  în  anul  în  care  acestea  sunt programate şi să îndeplinească şi celelalte criterii legale pentru acordarea acestora.
 2. Bursele constituite din alocaţia bugetară a Ministerului Educaţiei şi Cercetării se acordă începând cu anul I de studii, cu excepţia burselor de merit şi a burselor de performanţă, care se acordă începând cu anul II de studii, conform Regulamentului privind acordarea burselor aprobat de Senatul Universităţii de Vest din Timişoara.
 3. Pentru  acordarea  burselor  sociale  studenţii  vor  depune  cereri  şi  acte  doveditoare  la secretariatul facultăţii cu 14 zile după începerea fiecărui semestru.

c) Exmatricularea

Art. 32

 1. Exmatricularea din facultate se aplică în următoarele situaţii:
  1. Studenţii care nu îndeplinesc condiţiile de înscriere în anul următor prevăzute la cap. Art. 28 sunt exmatriculaţi din facultate, făcându-se această menţiune atât în foaia matricolă, cât şi în actele de studii eliberate la cererea studentului exmatriculat.
  2. Fraudarea sau încercarea de promovare prin fraudare a examenelor atrage exmatricularea studentului. Constituie fraudă sau încercare de fraudă, folosirea de către student în timpul examenului a cursurilor, notiţelor sau altor înscrisuri sau mijloace de comunicare la distanţă, fără acceptul profesorului examinator, precum şi schimbarea subiectelor de examen sau copierea după alt student. Frauda sau încercarea de fraudă se constată de cadrele universitare care supraveghează desfăşurarea examenului şi care vor întocmi proces – verbal şi se va lua nota explicativă a studentului sau studenţilor implicaţi.
  3. Exmatricularea poate fi disciplinară în cazul săvârşirii unei abateri grave de la normele de comportare academică, precum şi în cazul comiterii unor infracţiuni, a unor abateri grave de la normele de convieţuire socială ori pentru degradarea bunurilor aparţinând Universităţii de Vest din Timişoara.
  4. Absenţa  nemotivată  a  unui  student  pe  întreaga  durată  a  unui  an  universitar  atrage exmatricularea din facultate a acestuia.
  5. Neachitarea taxei de studii în termenele şi cu penalizările prevăzute, de către un student, atrage exmatricularea studentului.

d) Revenirea – reînmatricularea

Art. 33

 1. Revenirea în facultate şi reînmatricularea după exmatriculare pentru motive disciplinare sunt admise numai studenţilor care au promovat cel puţin anul I de studiu, după trecerea unei perioade de cel puţin un an de la exmatriculare, cu aprobarea decanatului. Studenţii în cauză intră în regimul celor cu plata taxei de şcolarizare. Revenirea în facultate şi reînmatricularea după exmatriculare pentru motive disciplinare, sunt admise o singură dată.
 2. Reînmatricularea studenţilor care nu au obţinut minimul de credite necesare promovării se face în cursul anului universitar următor cu aprobarea rectorului conform Art. 28.

e) Întreruperea şcolarităţii

Art. 34

 1. La cererea studentului înscris la studii de licenţă (masterat), decanul facultăţii poate aproba întreruperea studiilor pe o perioadă de maxim trei (două) semestre pe toată durata de şase (patru) semestre.
 2. Cererea  de  întrerupere  se  depune  la  secretariatul  facultăţii  înainte  de  începerea semestrului. După întrerupere studentul trebuie să se încadreze în cerinţele planului de învăţământ al promoţiei cu care îşi continuă studiile.

Art. 35

 1. Reluarea studiilor are loc, pe bază de cerere, cu plata taxei de reînmatriculare – cu excepţia cazurilor în care întreruperea a avut loc pentru bursă de studii,  naştere, creşterea copilului sau boală cu durată de peste 120 zile pe un an universitar, studenţii fiind obligaţi să prezinte acte doveditoare.
 2. La reluarea studiilor, studentul intră în regimul studenţilor cu plata taxelor de şcolarizare, având obligaţia promovării examenelor de diferenţă aferente până la sfârşitul anului universitar în care au fost înmatriculaţi şi plata taxei de reînmatriculare.

 

IV. ALTE DISPOZIŢII

 Art. 36

 1. Facultatea asigură pentru fiecare semestru pregătirea la disciplinele obligatorii şi cel puţin la minimul de discipline opţionale pe care studenţii sunt obligaţi să le frecventeze şi să le promoveze, fără a fi obligată să asigure pregătirea la toate disciplinele opţionale şi facultative prevăzute în planul de învăţământ.
 2. Cel mult o singură dată pe durata studiilor – în ultimii doi ani de studii – decanatul facultăţii poate aproba cooptarea unor studenţi de excepţie în cadrul unor colective de cercetare – la propunerea titularului temei de cercetare şi cu avizul  secretarului ştiinţific – pentru  elaborarea  unei  teme  de  cercetare,  iar  studentului  în  cauză  i  se  poate  echivala cercetarea cu o disciplină din planul de învăţământ.

Art. 37

 1. Studenţii sunt obligaţi să încheie contractul de studii la începutul studiilor (respectiv anul I) care poate fi completat cu acte adiţionale în urma reclasificărilor anuale.
 2. Consiliul facultăţii poate modifica doar la începutul anului universitar Planul de învăţământ şi Regulamentul de aplicare a acestuia, urmând ca studenţii să fie informaţi despre modificările intervenite. Modificarea planului de învăţământ se poate face numai cu anul I de studii şi nu vizează planurile aflate în derulare.
 3. Facultatea asigură cadrul instituţional pentru efectuarea practicii de specialitate, conform regulamentului privind practica studenţilor.

 

V. DISPOZIŢII SPECIALE REFERITOARE LA STUDENŢII CU PLATA TAXELOR DE STUDII

 Art. 38

 1. Taxele de studii sunt stabilite în mod definitiv cu ocazia înmatriculării în anul I pentru studenţii care termină studiile în durata legală şi include: accesul la activităţile de pregătire didactică, profesională, ştiinţifică, culturală şi sportivă organizate pentru forma de învăţământ corespunzătoare, accesul la sursele de informare ale facultăţii (bibliotecă, baze de documentare); examinarea în sesiunile programate la fiecare disciplină în anul în care acestea se studiază.
 2. Pentru toate activităţile desfăşurate de studenţi în afara obligaţiilor minime prevăzute în planul de învăţământ, precum şi pentru alte activităţi în afara celor menţionate la lit. a), aceştia datorează taxele stabilite de conducerea facultăţii la începutul fiecărui an universitar.

Art. 39

 1. Taxa de studii se achită în 2 rate, conform reglementărilor aprobate la începutul fiecărui an de studiu. Pentru anul I de studii, prima rată din taxa de studii se achită conform metodologiei de admitere. Plata cu întârziere a oricărei rate atrage o penalitate de 10 euro pentru fiecare lună sau fracţiune de lună, iar în cazul în care întârzierea depăşeşte două luni, studenţii în cauză urmează să fie scoşi din evidenţă.
 2. Prezentarea la examene /colocvii /verificări pe parcurs fără plata taxelor de şcolarizare/examinare sau a penalităţilor atrage nerecunoaşterea notei obţinute .

Art. 40

 1. Dacă un student pe un loc finanţat de la buget se retrage, locul său este ocupat  de studentul în regim cu taxă cel mai bine clasat la clasificarea imediat precedentă retragerii.
 2. Studentul care ocupă un loc bugetat în condiţiile aliniatului precedent beneficiază de retrocedarea tranşei de taxă pentru semestrul respectiv numai dacă au mai rămas peste patru săptămâni de activitate didactică în acel semestru.

VI. DISPOZIŢII FINALE

 Art. 41

 1. Începând cu  anul universitar 2008 – 2009, în baza aprobării  Consiliului Facultăţii de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării,  intră în vigoare prezentul Regulament, aplicabil  tuturor anilor de studiu de la toate specializările şi nivelurile de studiu din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării.

Aprobat în şedinţa consiliului profesoral al Facultăţii de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării din 30.09.2008

DECAN,

Conf. univ. dr. Gheorghe Clitan